KRIS-Suomen keskusliitto ry

Yhdistys on  Suomen KRIS- paikallisyhdistysten valtakunnallinen kattojärjestö.

KRIS-Suomen keskusliiton tehtävänä on koordinoida, arvioida, johtaa ja kehittää valtakunnallista KRIS- jäsenyhdistysten toimintaa, huolehtia yhdistysten toimintaedellytyksistä, toiminnan kehittämisestä ja strategisesta suunnittelusta sekä edistää yhteistoimintaa yhdistysten ja eri viranomaisten sekä yhteistyökumppaneiden kesken.

Toiminnan tarkoituksena on edistää valtakunnallisesti lainrikkojataustaisten henkilöiden voimaantumista ja myönteistä kiinnittymistä yhteiskuntaan KRIS- vertaistyön avulla. Tavoitteina on yhteiskunnan asenteisiin ja arvoihin vaikuttaminen, rikollisuutta ylläpitävän syrjäytymiskehityksen katkaiseminen ja uusintarikollisuuden vähentäminen sekä lainrikkojataustaisten elämänhallinnan ja yhteiskuntaan osallistumisen edistäminen.

Keskusliitto on perustettu sääntömääräisten tehtäviensä myötä edistämään päihteettömyyden ja rikoksettomuuden -merkityksen kokonaisvaltaista ymmärrystä. Kokemukseen perustuvaa tietoa jaetaan edistääksemme lainrikkojataustaisten ja vankilasta vapautuvien jälkihuollon kehittymistä parempaan suuntaan.

Keskusliiton tehtävät

 • Toimia kohderyhmänsä edunvalvojana.
 • Valvoa KRIS-tavaramerkin käyttöä.
 • Laatia virallisia lakialoitteita, kannanottoja ja lausumia eri viranomaisille Suomessa koko KRIS- liikkeen nimissä.
 • Järjestää koulutus-, keskustelu- ja seminaaritilaisuuksia.
 • Koordinoida, kouluttaa, ohjata, kehittää, mallintaa ja valvoa KRIS- työtä valtakunnallisesti.
 • Täydentää ja kehittää vapautumisen suunnittelua, vapautuvien vankien jälkihuoltoa ja yhdyskuntaseuraamustyötä kokemusasiantuntijana.
 • Kehittää nuorille suunnattua ennaltaehkäisevää työtä yhdessä eri viranomaisten kanssa.
 • Osallistua rikosseuraamusalan seminaareihin ja työryhmiin, sekä tehdä yhteistyötä eri yhdistysten ja viranomaisten kanssa.
 • Harjoittaa alansa tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa.
 • Pitää yhteyttä ulkomaisiin KRIS- järjestöihin ja muihin rikosseuraamusalan kansainvälisiin järjestöihin.
 • Tehdä varainhankintaa ja hankkia valtakunnallisia avustuksia, sekä päättää avustusten jaosta jäsenjärjestöjen kesken.

Liiton jäsendemokratia ja suhde jäsenyhdistyksiin

Jäsenet (rekisteröityneet ja keskusliiton hyväksynnän saaneet paikallisyhdistykset) kutsutaan hallituksen kokoukseen vuosittain.

Jäsenyhdistykset nimeävät edustajansa keskusliiton hallitukseen vuosittain tammikuun aikana. Jäsenyhdistykset ovat itsenäisiä paikallisyhdistyksiä, jotka omaavat itsemääräämisoikeuden järjestää oma hallintonsa, toimintansa ja taloutensa. Edustajat tuovat edustamansa yhdistyksen vuosittaiset toimintasuunnitelmat, toimintakertomukset ja tulo- ja menoarviot keskusliiton vuosikokoukseen. Keskusliitto ohjaa, neuvoo ja valvoo jäsenistöään KRIS-ideologian eteenpäin viemisessä ja menestyksellisessä toiminnan toteutumisessa.

Hallitus

Liiton asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus. Hallitus johtaa liiton yleistä toimintaa ja taloutta lain, liiton sääntöjen sekä hallituksen kokousten päätösten mukaisesti.

Päätöksenteko

Hallitus päättää kokouksissaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä edustajien esiin tuomat asiat.

 

liiton-uudet-saannot-2016_514017y_paatos

 

HISTORIA:

Vuoden 2006 alussa koordinoivan ja eettisten rikkomusten sanktio-oikeuden omaavan kattojärjestön tarve voimistui. Huhtikuussa saimme Ruotsista suosituskirjeen, jonka mukaan KRIS-Suomi voisi asettua keskusjärjestön asemaan. *) katso Valtuuskirje yllä.

KRIS-Suomi ry:ssä oltiin kuitenkin sitä mieltä, että keskusjärjestön tulisi olla demokraattisesti kokoonpantu. Käännyimme  paikallisyhdistysten puoleen. Niiden taholta hyväksyttiin ”edustaja joka yhdistyksestä” –idea, ja Patentti- ja rekisterihallituksesta saimme neuvoja, joiden mukaan keskusliiton jäsenten tulisi koostua yhdistyksistä, joiden etuja keskusliitto valvoisi.

Keskusliiton ensimmäinen kokous pidettiin 16.06.2006, ja yhdistys rekisteröitiin 17.11.2006 KRIS-keskusliitto ry:ksi. Valtakunnallisesti voisi toimia vain yksi KRIS, joten muutimme organisaation yksiselitteisemmäksi. Se käsitti silloin toistakymmentä paikallisyhdistystä ja lisäksi muutamia eri paikkakunnille sijoittuneita toimipisteitä.

Nimenmuutos KRIS-Suomen keskusliitto ry:ksi rekisteröitiin 17.08.2007. Organisaatiorakenteeseen varattiin tulevaisuudessa tilaa myös aluejärjestöille sen varalta, että ekspansio jatkuisi.

Eettisiä kysymyksiä on kuluneitten vuosien aikana ratkottu nopeasti ennakkopäätöksillä ja/tai niitä seuranneilla ns. sähköpostikokouksilla yhteensä 12 kappaletta. (päivitys 26.3.2013)

V. 2007 alussa havaittiin vapaaehtoisten työntekijöitten yhdenmukaistava kouluttaminen tärkeäksi. Ryhdyttiin sanoista tekoihin: RAY:lle esitettiin rahoitushakemus, jonka tuloksena keskusliitto sai 2-vuotisen, organisoitumiseen tarkoitetun projektirahoituksen vuosiksi 2008-2009.

Ensimmäinen sisäinen koulutuksemme järjestettiin Tampereella toukokuussa 2008 kaksipäiväisenä. Siihen osallistui n. 30 krisiläistä eri puolilta maata. Vuonna 2009 koulutuspäiviä jatkettiin hyväksi koetun käytännön mukaisesti. Vuoden 2009 aikana hankimme koulutuksen ja lisenssin amerikkalais-ruotsalaiselle, kognitiivis-behavioraaliseen teoriaan perustuvalle vaikuttamisohjelmalle, joka tulevaisuudessa merkinnee paljon koko KRIS-yhteisölle.

Talouden neuvonnan ja koordinoinnin tarve toivat liitolle RAY-rahoitteisen talousvastuuhenkilön toimen vuonna 2008. Vuodelle 2009 yritimme saada rahoituksen myös järjestösihteerin tointa varten, siinä kuitenkaan onnistumatta. Vuodeksi 2010 saimme RAY-rahoituksen keskusliiton toiminnan johtamiseen ja koordinointiin, ja Timo Valkama Tampereelta ryhtyi nopeasti töihin.

Liiton vuosikokous on pidetty aikaisemmin kevätpäivillä, koska silloin yhdistystemme väki oli muutenkin koolla.

KRIS-Suomen keskusliiton puheenjohtaja sekä hallituksen toimihenkilöt hoitavat hallintotyöt vuosikokouksen päätösten mukaisesti ohjenuoranaan johtosääntö. Erityisenä hallinnon piirteenä voidaan mainita sähköpostikokous, jossa välittömästi toimeenpannut asiat tarkistetaan ja dokumentoidaan.

Vuonna 2012 uudistimme keskusliiton ja jäsenyhdistyksien säännöt sekä laadimme ajantasalle toimintaperiaatteemme ja tavoitteemme.

Vuonna 2013 keskusliitto sai RAY- avusteisen vapaaehtoisen vankilatyön koordinaattorit projektirahoituksen. Koordinaattorit aloittivat työnsä jäsenjärjestöissä Helsingissä ja Tampereella. OKM myönsi valtakunnalliseen nuorisotyömme kehittämiseen ja vahvistamiseen avustuksen.

JÄSENYHDISTYKSET:

KRIS nimen ja -logon käyttöoikeudet ovat seuraavilla keskusliittoon kuuluvilla jäsenyhdistyksillä:

KRIS- Etelä-Pohjanmaa ry

KRIS- Etelä-Suomi ry

KRIS- Oulu ry

KRIS- Pohjois-Karjala ry

KRIS- Satakunta ry

KRIS-Vaasa ry

KRIS- Tampere ry

KRIS- Nuoret (silloin kun ne toimivat edm. jäsenjärjestöjen sisällä)

(päivitetty 18.7.2016)

OLETKO KENTIES KIINNOSTUNUT PERUSTAMAAN KRIS-YHDISTYKSEN ?

Tässä lyhyt ohjeistus:

1. Ota yhteyttä tekemällä vapaamuotoinen hakemus keskusliittoon sähköpostitse keskusliitto@kris.fi

2. Tämän jälkeen keskusliiton edustaja/t käyvät kanssanne neuvottelut toiminnan aloittamiseen vaadittavista ehdoista ja toimenpiteistä.

3. Keskusliitto päättää jäsenkokouksessaan KRIS-nimen ja -logon käyttöoikeuden myöntämisestä tai eväämisestä.

4. Uusi yhdistys liittyy Keskusliittoon ja saa liitolta tukea ja ohjausta. Koulutuksen  jälkeen uusi yhdistys voi aloittaa toiminnan.

YHTEISTYÖKUMPPANIT:

KRIS on sitoutunut kehittämään työtään kaikissa maissa yhteisten periaatteiden mukaisesti. KRIS-idea on käytössä emämaa Ruotsin lisäksi Suomessa, Tanskassa, Venäjällä, Kaliningradin alueella, Valkovenäjällä, Japanissa ja Ukrainassa sekä osin myös Baltiassa.

Olemme kontaktissa Liettuassa vuonna 2005 perustetun KRIS Internationalin kautta, jossa myös Suomen KRIS’illä on mandaatit (3 edustajanpaikkaa). KRIS International kokoontuu tarvittaessa. Yhteydenpito on aktiivista Ruotsin KRIS’in kanssa. Yhteistyö muiden KRIS’ien kanssa on suurelta osalta tapahtunut Venäjällä ja Baltiassa, ja se on ollut pääosin avustusluonteista, mutta myös voimaantumista tarjoavaa yhdessäoloa kesäleireillä.

Tärkeimmät keskusliiton yhteistyökumppanit:

EDUSTUKSET (2013)

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

KansalaisAreena ry

Päihdehuollon valtakunnallinen yhteistyöryhmä PÄIVYT

Sisäisen turvallisuuden ohjelman järjestöyhteistyöryhmä, Sisäasiainministeriö

Vankeuslakitiimi, Oikeusministeriö

Yhteistyössä rikoksettomaan elämään (YRE) – Yhteistyöryhmä pääkaupunkiseudulla